Jeżeli Twoja firma planuje realizować umowy związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE, TAJNE, albo  POUFNE, to dla zapewnienia właściwego bezpieczeństwa obiegu dokumentów, utworzenie kancelarii lub pomieszczenia do przetwarzania informacji niejawnych jest jedynym i niezbędnym rozwiązaniem.

Dlatego też nasza firma:

 • udziela pomocy w zorganizowaniu systemu ochrony informacji niejawnych, zapewniającego wymagany poziom bezpieczeństwa w firmie lub organizacji;
 • współuczestniczy w budowaniu Kancelarii Tajnych umożliwiających przetwarzanie informacji niejawnych od klauzuli TAJNE lub wyższej oraz Kancelarii Niejawnych umożliwiających przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli POUFNE, ZASTRZEŻONE, NATO RESTRICTED i RESTREINT UE/EU RESTRICTED, dostosowanych do potrzeb prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej;
 • tworzy odpowiednio przeszkolony pion ochrony (z kompetentnymi i nadzorującymi pracownikami);
 • prowadzi audyt bezpieczeństwa, którego efekty przedstawiane są Klientowi celem podjęcia odpowiednich działań w zakresie budowy systemu ochrony informacji niejawnych, dostosowanego do prowadzonej działalności gospodarczej

WAŻNE! Przestrzegamy zasad poufności w odniesieniu do wszystkich danych przekazanych przez Klienta i uzyskanych w trakcie wykonywania audytu, mających wpływ na stan bezpieczeństwa systemu ochrony informacji niejawnych zarówno w czasie trwania realizacji usługi, jak i po jej zakończeniu.

W przypadku braków lokalowych, czy też możliwości finansowych istnieje możliwość wynajmu pomieszczenia Kancelarii Niejawnej OIN-KiS s.c. stworzonej do tego celu.

Posiadamy nowoczesną Kancelarię Niejawną, z możliwością:

 • przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, NATO RESTRICTED oraz RESTREINT UE/EU RESTRICTED;
 • przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, NATO RESTRICTED oraz RESTREINT UE/EU RESTRICTED w odpowiednio akredytowanym systemie teleinformatycznym;
 • wspólnego użytkowania wraz z innymi podmiotami, które nie mają możliwości ani potencjału logistycznego i lokalowego na wybudowanie we własnych siedzibach tego typu kancelarii.

Na wyposażeniu Kancelarii Niejawnej znajduje się nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem umożliwiającym pracę z projektami, kosztorysami oraz ich wydruk w kolorze za pomocą drukarek i plotera w rozmiarach od A4 do A1 włącznie.

Oprócz wynajmu pomieszczeń istnieje możliwość zatrudnienia poleconego przez nas, doświadczonego Pełnomocnika Ochrony wraz z Pionem Ochrony, który:

 • posiada niezbędną wiedzę i umiejętności, a także jest na bieżąco ze wszelkimi zmianami, wytycznymi oraz interpretacjami procedur i przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych;
 • będzie dbał o bezpieczeństwo Państwa firmy w zakresie realizacji zadań zawiązanych z ochroną informacji niejawnych;
 • będzie służył bieżącym doradztwem.

Ponadto, występujemy z podmiotami jako konsorcjant w przetargach organizowanych przez podmioty publiczne, które niejednokrotnie wymagają, aby firma biorąca udział w przetargu legitymowała się świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego.

Nasza firma pomaga Klientom w wypełnianiu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa, którymi obarczony jest przedsiębiorca ubiegający się lub posiadający świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.

Dlatego też specjalizujemy się w:

 • opracowywaniu niezbędnych dokumentów – w zależności od klauzuli dostępu do informacji niejawnych ZASTRZEŻONE, POUFNE, TAJNE i ŚCIŚLE TAJNE;
 • sporządzaniu instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego;
 • przygotowywaniu wykazów zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych;
 • prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • pomocy w rzetelnym wypełnianiu ankiety bezpieczeństwa osobowego.

Ponadto, jesteśmy do Państwa dyspozycji od początku procesu związanego z uzyskaniem świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego:

 • przeprowadzamy wstępną konsultację dotyczącą wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego;
 • dokonujemy analizy zasadności wnioskowania o uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego stopnia pierwszego, drugiego lub trzeciego uprawniającego przedsiębiorcę do dostępu do informacji o klauzuli „POUFNE” lub wyższej;
 • wypełniamy kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego wraz z załącznikami;
 • prowadzimy doradztwo w zakresie wnioskowania o uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa przez kluczowe dla podmiotu osoby (pkt 7b kwestionariusza);
 • prowadzimy doradztwo w zakresie wyznaczenia kierownika przedsiębiorcy
  (pkt 7c kwestionariusza);
 • ukierunkowujemy pracowników na prawidłowe wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego oraz służymy konsultacjami od momentu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa;
 • ukierunkowujemy Pełnomocnika Ochrony na efektywne prowadzenie szkoleń z ochrony informacji niejawnych dla pracowników, którzy zostaną wyznaczeni do realizacji zadań związanych z dostępem do informacji niejawnych – pokazujemy jak przystępnie i skutecznie szkolić.

W sposób profesjonalny przygotujemy dla Państwa dokumentację bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przetwarzającego informacje niejawne, która jest wymagana przepisami prawa i podlega ocenie odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego:

 • Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa (SWB);
 • Procedury Bezpiecznej Eksploatacji (PBE).

Dokumentacja powyższa stanowi element procesu akredytacji – na jej podstawie oraz na podstawie audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego udziela się akredytacji.

Zajmujemy się wszystkimi systemami teleinformatycznymi, przetwarzającymi informacje niejawne, w tym uwzględniające:

 • pojedyncze stanowiska komputerowe;
 • sieci teleinformatyczne;
 • różne lokalizacje;
 • przetwarzanie informacji krajowych oraz organizacji międzynarodowych: UE, NATO, ESA.

Gwarantujemy wysoką jakość przygotowanych dokumentów oraz krótki czas realizacji (ok. 1 miesiąca).

„ZDALNE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI RODO – ZDALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”

Na Państwa życzenie:

 • opracowujemy pełną, dedykowaną dokumentację RODO (z uwzględnieniem przetwarzania danych w pracy zdalnej)
 • sprawujemy funkcję Inspektora Ochrony Danych w Firmie (lub stałego specjalisty), który będzie pracował dla Państwa zdalnie

Etapy zdalnego wdrożenia RODO

Zdalne wdrożenie RODO podzieliliśmy na trzy przejrzyste etapy. W każdym z nich do Państwa dyspozycji jest prawnik specjalizujący się w ochronie danych osobowych, który służy pomocą i radą.

Etap 1 – audyt RODO

Wysyłamy do Państwa specjalnie przygotowaną ankietę audytową, zawierającą zestaw pytań na temat Państwa firmy, przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Dzięki rzetelnemu udzieleniu odpowiedzi poznajemy Państwa firmę, sposób w jaki funkcjonuje w kontekście danych osobowych oraz poznajemy Państwa oczekiwania. Na tej podstawie przygotujemy dla Państwa specjalną, dedykowaną wersję dokumentów RODO. Co ważne pytania zostały napisane przystępnym językiem, zaś samo wypełnienie ankiety nie powinno zająć dużo czasu.

Etap 2 – przygotowywanie dokumentacji RODO

Ten etap odbywa się generalnie bez Państwa udziału, chyba, że nadesłane odpowiedzi na pytania ankietowe wymagają wyjaśnienia lub doprecyzowania. Kiedy wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane, nasz specjalista ocenia jakie dokumenty będą tworzyć Państwa własną dokumentację RODO i rozpoczyna nad nimi pracę. W zależności od stopnia skomplikowania może to potrwać od 7 do 14 dni.

Etap 3 – objaśnienia i przesłanie dedykowanej dokumentacji RODO

Następnie dedykowany pakiet dokumentów RODO zostaje Państwu przesłany w wersji edytowalnej na wskazaną skrzynkę mailową wraz ze szczegółowymi objaśnieniami dot. każdego dokumentu z osobna. W objaśnieniach znajdą Państwo także poradnik jak postępować z dokumentacją na co dzień, jak wypełniać i prowadzić rejestry i na co zwracać szczególną uwagę w kontakcie z kontrahentami.

Top